شیرهای کنترل فشار

شیرهای کنترل فشار

 

فصل ششم : شیرهای کنترل فشار

۶-۱( مقدمه

از اين شیرها برای کنترل فشار در يك واحد و يا قسمتي از آن استفاده مي شود .اين شیرها با توجه به عملكردشان در ۳ گروه مختلف دسته بندی مي شوند:

  1. شیرهای فشارشكن[۱]
  2. شیرهای ترتیبي فشار[۲] ) شیرهای شارژه انباره[۳] (
  3. شیرهای کاهنده فشار[۴]

اين شیرها به دو صورت عملكرد مستقیم و عملكرد پايلوتي وجود دارند.

شار شكن با عملكرد مستقیم[۵]

شكل) ۶-۲( شماتیك ساده ای از شیر فشار شكن با عملكرد مستقیم را نشان مي دهد.

                                                        

همانطور که مشاهده مي شود، المان مسدود کننده) ۱( )پاپت(، توسط فنر) ۲( روی نشیمنگاه) ۳( قرار مي گیرد.

مقدار نیرويي که فنر )۲( به پاپت) ۱( وارد مي کند، با توجه سايز شیر و فشردگي اولیه فنر، مي تواند متغیرر باشرد .همينرینمحفظه فنر به دهانه تانك متصل مي باشد.

فشار سیستم مستقیما روی سطح پاپت) ۱( اثر مي کند .فشار وارده به سطح پاپت باعث ايجراد نیرويري فرجه جفرت فنرر     مي شود که با افزايش فشار افزايش مي يابد. تا هنگامي که اين نیرو از نیروی فنر کوچكتر باشد ،پاپت بر روی نشیمنگاه فود قرار دارد.  به محض اينكه اين نیرو از نیروی فنر بیشتر شود ،پاپت را از جای فود بلند کرده و ارتباط بین دهانره فشرار) P( و دهانه تانك) T(، برقرار مي شود. به اين فشار ،فشار شكست[۶] مي گويند . بسته به میزان جريان عبوری از شیر ،میرزان بلنردشدن پاپت و فشار بالا دست شیر تغییر مي کند.

کاربرد اين شیر، به عنوان ايمني سیستم )شیر اطمینان[۷] ( است. اگر به عنوان مثال ،عملگرها هیچ روغني مصره نكنند ،تمرا جريان از شیر فشار شكن عبور فواهد کرد .پاپت به حدی بلند مي شود که که کل جريان از شیر عبور کند و فشردگي فنرر دراين حالت ماکزيمو  فشار بالا دست شیر را ايجاد مي کند. فشار سیستم هیيگاه از اين ماکزيمو  فشار تجاوز نمي کنرد . براتنظیم شیر ،حداکثر فشار در سیستم مشخص مي شود.

هنگامي که سیال تحت فشار از طريق شیر فشارشكن به تانك تخلیه مي شود ،انرژی هیدرولیكي سریال بره حررارت تبرديل   مي شود .مقدار حرارت تولید شده از رابطه )۶-۱( بدست مي آيد.

 

W = Δp.Q.Δt )1-6

افتجه فشار بین دهانه فشار و دهانه تانكΔp :            دبي عبوری از شیر فشار شكن                              : Q مدت زمان باز بودن شیر                                      Δt :

 

در شماتیك شكل) ۶-۲( ،فقط نیروهای استاتیكي مد نظر قرار گرفته است .شماتیك ساده شكل) ۶-۳( ،عملكرد شریر فشرارشكن با در نظر گرفتن نیروهای دينامیكي را نشان مي دهد.

 

                       شكل )۶-۳( شماتیك شیر فشار شكن عملكرد مستقیم با لحاظ کردن شرايط دينامیكي

 

                                                        

اگر بخواهیم از نظر دينامیكي به مكانیز  نگاه کنیم ،يك سیستم جر  و فنر فواهیم داشت که مي تواند حرکت نوساني داشته باشد.اين ارتعاش مي تواند بر روی فشار تاثیر گذارد .بنابراين مي بايست به گونه ای میرا شود.

برای میرا کردن[۸] ارتعاش پاپت از راه های زير استفاده مي شود :

  • استفاده از اسپول میرا کننده و يك روزنه[۹] ، در محفظه اسپول) a(
  • استفاده از اسپول میرا کننده با يك سطح موثر )لقي بین اسپول و محفظه( )b(
  • استفاده از اسپول میرا کننده با يك سوراخ) c(

اسپول و پاپت به صورت يكپارچه به يكديگر متصل هستند .با حرکت اسپول ،سیال بايد از طريق روزنه يا لقي بین اسپول و محفظه اش ،تخلیه شود .بنابراين نیروی میرا کننده ،در هر رفت و برگشت ،فجه جفت حرکت ايجاد مي شود.

شكل) ۶-۴( نمای برشي و شكل) ۶-۵( نماد يك شیر فشار شكن با عملكرد مستقیم را نشان مي دهد .

 

 

 

 شكل )۶-۴( نمای برشي شیر فشار شكن کاتريجي با عملكرد مستقیم            شكل )۶-۵( نماد شیر فشار شكن با عملكرد مستقیم

 

 

بلوک نصب) ۱( شامل بوش) ۲( ،فنر) ۳( ،مكانیز  تنظیم فنر) ۴( ،پاپت و اسپول میرا کننده) ۵( و نشیمنگاه) ۶( مي باشد .

فنر) ۳( ،پاپت) ۵( را روی نشیمنگاه) ۶( قرار مي دهد .مي توان نیروی فنر را از طريق پیچ تنظیم) ۴( ،تغییر داد .فشار دهانه P )قرمز( ،مطابق با نیروی فنر تنظیم مي شود.

دهانه P شیر متصل به فط تغذيه مدار است .بنابراين فشار سیستم از طريق اين دهانه روی سطح پاپت ،نیرو اعمال مي کند .

اگر فشار به حدی برسد که پاپت از نشیمنگاه فود بلند شود ،ارتباط بین دهانه P و تانك) آبي( ،برقرار مي شود.

کورس حرکت پاپت توسط پین متصل به آن محدود شده است.

 

                                                        

اطجعات فني مفم :

سايز      ۶ الي ۳۳

دبي عبوری: حداکثر  Lit/min 333 فشارکاری: حداکثر   bar 633

 

ب( شیر فشارشكن دو مرحله ای[۱۰]

شكل )۶-۶( ،نمای برشي يك شیر فشار شكن دو مرحله ای را نشان مي دهد.

               شكل )۶-۶( شیر فشارشكن دو مرحله ای

 

اين شیر دارای ۲ دهانه ورودی است .دهانه ورودی فشار پايین[۱۱] و دهانه ورودی فشار بالا[۱۲] .شیر فشار شكن) ۱( برای سرمتفشار پايین ، شیر فشار شكن) ۲( برای فشار سمت بالا و شیر يكطرفه) ۳(.

اين شیر جفت استفاده برای پمپ های ترکیبي مناسب مي باشد) فصل ۲ – ترکیب پمپ ها.( اين پمپ ها دارای يك پمرپفشار بالا) HP( ويك پمپ فشار پايین) LP( است .

                                                         

مدار شیر و نحوه ارتباط آن با پمپ ها در شكل) ۶-۷( نشان داده شده است.

دهانه ND متصل به فروجي پمپ فشار پايین و دهانه HD، متصل به فروجي پمپ فشار بالا است .پمپ فشرار برالا دارای

دبي کم و پمپ فشار پايین دارای دبي زياد است .فروجي پمپ فشرار پرايین از طريرق شریر يكطرفره) ۳( ،وارد دهانرهA          مي شود.

اگر فشار کاری مقاو  در عملگر) فشار دهانه A( ،کم باشد ،دبي هر دو پمپ از طريق دهانه A وارد عملگر مي شود و عملگرربا حداکثر سرعت حرکت مي کند.

تنظیم فشار شیر) ۱( کمتر از فشار کاری سیستم مي باشد .اگر فشار در عملگر ) دهانه A( ،به میزان فشار تنظیم شرده شریر)۱( برسد ،شیر فشار شكن) ۱( از طريق فط فرمان متصل به سمت فشار بالا) ۴( ،باز مي شود .در اين حالت دبي پمپ فشار پايین ،تقريبا بدون فشار وارد تانك مي شود .شیر يكطرفه) ۳( ،مدار فشار بالا را از قسمت فشار پرايین مجرزا کررده اسرت، همينین بین فط کنترل) ۴( )زرد رنگ( و قسمت فشار پايین) ND( ،هیيگونه نشتي رخ نمي دهد .بنابراين فشار سمت فشار بالا ،کاهش نمي يابد .در اين حالت فقط دبي پمپ فشار بالا وارد سیستم مي شود .عملگر با سرعت پايین حرکت مي کنرد وفشار سیستم مي تواند تا فشار کاری افزايش پیدا کند .پمپ LP تحت تاثیر فشار کاری قرار نمي گیرد و الكتروموتور محرک آن ،از صدمه ديدن محافظت مي شود) .برای ايجاد دبي زياد با فشار بالا نیاز به جريان برق زيادی برای الكتروموتور است که امكان صدمه زدن به الكتروموتور را دارد(

در صورتي که فشار سیستم از مقدار تنظیمي شیر) ۲( تجاوز کند ،دبي پمپ فشار بالا از طريرق شریر) ۲( ،بره تانرك تخلیره     مي شود و از اين پمپ در برابر صدمه ديدن ،حفاظت به عمل مي آيد.

ج( شیر فشارشكن با عملكرد پايلوتي[۱۳]

اين شیر در سیستم هايي که دبي بالايي دارد، استفاده مي شود .ابتدا با اصول کارکرد اين شیر  آشنا مي شويم .شركل ) ۶-۸(، شماتیك ساده ای از شیر فشار شكن پايلوت دار را نشان مي دهد.

 

اين شیر، از يك شیر فرمان )۱( و يك شیر اصلي) ۲( تشكیل شده است.

شیر فرمان، يك شیر فشارشكن با عملكرد مستقیم مي باشد. فشار سیستم) قرمز( از طريق فط تعبیه شده ،به سمت راسرتاسپول و از طريق روزنه) ۳( ،به سمت چپ اسپول و سطح پاپت شیر) ۱( ،اثر مي کند.

در حالت پايدار فشار در دو سمت اسپول يكسان مي باشد .برابری سطوح دو طره اسپول  ،باعث تعادل اسپول مي شود. فنر

)۴( اسپول را در موقعیت نشان داده شده قرار مي دهد . در اين حالت دهانه های P و T از يكديگر مجزا مي باشند.

فشار تنظیم شیر پايلوت) ۱( متناسب با فشردگي فنر) ۵( مي باشد. اگر فشار سیستم به مقدار تنظیم شده روی شیر فرمان برسد ،روغن با عبور از روزنه) ۳(، و پاپت شیر) ۱( به تانك جريان مي يابد .عبور جريان از روزنه) ۳( ،باعث ايجاد افتجه فشار در طرفین آن مي شود که اين افتجه فشار روی سطوح طرفین اسپول تاثیر مي گذارد .اگر نیروی ناشي از افتجه فشار )افتجه فشار × سطح اسپول( ،از نیروی فنر) ۴( بیشتر شود، منجر به حرکت اسپول به سمت چپ مي شود .دهانه P به T  متصل مي شود و روغن از دهانه P به دهانه T ،جريان مي يابد.

فشار دهانه ورودی، با عبور از روزنه های) ۳٫۱( و) ۳٫۲( از طريق فط فرمان روی پاپت شریر فرمران) ۱( ،تراثیر مري گرذارد.

همينین اين فشار از طريق روزنه )۳٫۳( به سمت فنر دار اسپول اصلي شیر اعمال مي گرردد .فنرر )۴( نسربتا عرعیف اسرت، بنابراين با جابه جايي اسپول اصلي ،نیروی فنر چندان تغییر نمي کند.

تخلیه شیر فرمان مي تواند هم به صورت دافلي) مطابق شكل( و يا به صورت فارجي انجا  شود. به اين نكته نیز بايد توجرهکرد که در تخلیه فط فرمان به صورت دافلي ،نوسانات فشاری در فط تانك ،به سمت فنر دار اسپول اصلي اثر مري کنرد .دراين حالت فشار باز شدن شیر به اندازه میزان افزايش فشار ناشي از نوسانات ،افزايش مي يابد.

يك شیر کنترل جفت ۲/۲ به شیر فشار شكن پايلوت دار اعافه شده است. مجموعه از شیر اصلي) ۱( ،شیر فرمان) ۲( و شیر کنترل جفت) ۳( تشكیل شده است .

                                                        

در موقعیت نشان داده شده ،شیر کنترل جفت ،ارتباط مجرای کنترلي را از تانك مسدود کرده است .در اين حالت شیر فشرارشكن عملكرد عادی فود را دارد .

در حالتي که شیر کنترل جفت را تحريك کنیم، ارتباط مجرای کنترلي به تانك برقرار مي شود و  فشار پشت پاپت شیر اصلي )۱( )سمت فنر( به تانك تخلیه مي شود .حال روغن مي تواند از طريق پاپت شیر اصلي) ۱( ،به راحتي و با فشار کمي) تقريبراbar 3( به تانك تخلیه شود.

مجموعه ذکر شده ،اين امكان را ايجاد مي کند که روغن از دهانه A بدون فشار به دهانه B )تانك( بای پس شود .

کاربرد اين شیرها هنگامي است که مي فواهیم پمپ بدون فشار استارت شود و يا هنگامي که  مي فواهیم روغن در گرردشباشد ولي تحت فشار نباشد)  اصطجحاًَ در حال آماده باش باشد( ،برای جلوگیری از هدر رفتن انرژی از اين شیر اسرتفاده مريشود .

 

اطجعات فني مفم :

۸ الي ۳۲ سايز :
حداکثر  bar 315 فشارکاری :
 ۳۵۳۳ Lit/min تا دبي عبوری :

 

شیرهای ترتیبي فشار از نظر طراحي شباهت زيادی به شیرهای فشارشكن دارند. تفاوت اصلي از نظر سافتمان ،وجود يك دهانه نشتي و تفاوت اصلي از نظر استفاده ،در اين است که اين شیر ها ،روی فط جريان اصلي وصل مي شوند و هنگامي که فشار به میزان تنظیم شیر برسد ،جريان را به سیستم پايین دست فود ،وصل مي کنند .

الف( شیر ترتیبي فشار با عملكرد مستقیم

شیر از پوسته اصلي) ۱( ،اسپول کنترل) ۲( ،فنر يا فنرهای) ۳( ،مكانیز  تنظیم) ۴( و شیر يكطرفه) ۵( تشكیل شرده اسرت.درمقايسه با شیر فشار شكن ،المان مسدود کننده اسپول است که باعث ايجاد کنترل بفتر مي گردد)  المان مسردود کننرده درشیر فشار شكن ،پاپت است.(

فنر) ۳( ،اسپول) ۲( را در موقعیت فنثي فود قرار مي دهد و در اين حالت ارتباط A=>B بسته است .فشرار سیسرتم) فشراردهانه A( ،از طريق مجرای کنترلي و روزنه به سطح سمت راست اسپول ،فجه جفت فنر اعمال مي شود.

اگر فشار در دهانه A به حد تنظیم برسد ،اسپول)  ۲( به سمت چپ حرکت مي کند و ارتیاط A=>B  ،باز مري شرود .در ايرنحالت ،سیستم پايین دست متصل به دهانه B ،شروع به کار مي کند در حالي که فشار از دهانه A به B ،افت نمي کند.

استفاده از ۲ فنر و کوچك کردن سطح مروثر برا اسرتفاده از  اسرپول کوچرك ،باعرث افرزايش حرداکثر فشرار کراری شریر                مي شود).همانند شكل(

تغذيه فط فرمان شیر مي تواند به هم به صورت دافلي از طريق مجرای کنترلي و هم به صورت فرارجي از طريرق دهانرهX  انجا  شود .اگر تغذيه فط فرمان به صورت فارجي انجا  شود ،در اين حالت به جای استفاده از روزنه درون اسرپول ،بايرد ازيك درپوش مسدود کننده استفاده شود .در اين صورت عملكرد شیر مستقل از فشار دهانه A مي باشد و هنگرامي کره فشراردهانه X به حد تنظیم رسید ،شیر عمل مي کند و شیر از راه دور کنترل مي شود.

روغن نشتي مي تواند به صورت فارجي از طريق دهانه Y و يا به صورت دافلي انجا  شود.

استفاده از شیر يكطرفه) ۵( ،باعث مي شود جريان در فجه جفت شیر از B به A ،آزادانه برقرار شود .

 

اطجعات فني مفم:

۵، ۶ و۱۳ سايز :
حداکثر  bar 315 )برای سايز ۱۳( فشارکاری :

 

دبي عبوری : تا Lit/min 45

ب( شیرهای ترتیبي فشار با عملكرد تحت فرمان

 

اين گونه شیر ها ، در دبي های بالا مورد استفاده قرار مي گیرند .شیر فرمان) ۱( ،يك شیر اسپولي است .سطح دافلي اسپول )۲(، از طريق روزنه) ۵( ،تحت تاثیر فشار سیستم قرار دارد .فنر) ۶(، اسپول فرمان) ۴( را در موقعیت فنثي فود  قرار مي دهد .

همينین فشار سیستم ،از طريق مجرای  )۳( ،به اسپول فرمان) ۴(، در فجه جفت فنر نیرو  وارد مي کند.

اگر فشار دهانه A به حد تنظیم فنر) ۶( برسد، اسپول شیر فرمان) ۴( به سمت راست حرکت مي کند .روغن سمت فنردار اسپول  اصلي) ۲( از طريق روزنه) ۷( و مجرای )۸( به سیستم )دهانه  B ( جريان مي يابد. جريان روغن از روزنه) ۵( ،باعث ايجاد افتجه فشار بین طرفین اسپول اصلي) ۲( مي شود. اسپول اصلي ،فجه جفت فنر به سمت بالا فشرده مي شود .اتصال دهانه A به B ،باز مي شود و مادامي که فشار سیستم بیشتر از فشار تنظیم شیر باشد ،جريان برقرار است.

در شیر شكل) ۶-۱۶( ،تغذيه فط فرمان به صورت دافلي و تخلیه آن به صورت فارجي انجا  مي گیرد. بسته به کاربرد ،تغذيه فط فرمان مي تواند به صورت دافلي از دهانه A و يا به صورت فارجي از دهانه X ،تامین شود .روغن سمت فنر دار اسپول اصلي) ۲( ،همواره به دهانه B تخلیه مي شود .روغن محفظه شیر فرمان ،به صورت فارجي از طريق دهانه Y و يا به صورت دافلي از طريق دهانه B ،تخلیه مي شود.

اين شیر مي تواند به عنوان شیر بای پس مورد استفاده قرار گیرد .شكل) ۶-۱۸( نمای برشي و شكل) ۶-۱۹( نماد شیر با کاربرد بای پس را نشان مي دهد.

 

فط کنترل) ۸( ،مسدود مي باشد .وقتي که فشار دهانه X ،به میزان تنظیم شیر برسد ،اسپول فرمان به سمت راسرت حرکرتمي کند و سمت فنر دار اسپول اصلي از طريق سوراخ اسپول فرمان به محفظه فنر شیر فرمان متصل مي شود.

روغن اين دو محفظه از طريق دهانه Y ،به صورت فارجي تخلیه مي شود .به علت افتجه فشار طرفین اسپول اصلي ،اسپول از نشیمنگاه فود بلند مي شود و ارتباط A به B بدون افزايش فشار در دهانه A ،برقرار مي شود.

اطجعات فني مفم سايز :

ماکزيمو  فشار کاری :

دبي عبوری :

۱۳ ، ۲۵ و ۳۲ حداکثر  bar 315 حداکثر Lit/min 453

ج( شیر شارژ انباره با عملكرد تحت فرمان[۱۵]

اين شیر در سیستم های هیدرولیكي دارای انباره ،کاربرد دارد .نمای برشي اين شیر در شكل) ۶-۲۳( و نماد آن در شكل) ۶-

۲۱( نشان داده شده است.

 

اين شیر از شیر فرمان)۱( ،شیر اصلي)۲( و شیر يكطرفه)۳( تشكیل شده است. اين شیر جفت تغذيه مدار انباره) متصرل برهدهانه A( از پمپ) دهانه P( مورد استفاده قرار مي گیرد. تا زماني که انبار کامج پر نشده باشد و فشار انباره بره حرد تنظریم،نرسیده باشد ،جريان پمپ را به مدار انباره وارد مي کند.

روغن از دهانه P، توسط شیر يكطرفه وارد دهانه A )متصل به انباره( مي شود .فشار مورد نیاز برای شارژ انباره توسرط شریر  فرمان ،تنظیم مي شود.

فشار دهانه P از طريق روزنه به فضای پشت اسپول اصلي و همينین به سطح جلوی پاپت شیر فرمان اثر مي کند .هنگامي که اين فشار به مقدار تنظیم شده در شیر فرمان برسد ،پاپت شیر فرمان را از نشیمنگاه فود بلند کرده و جريان از اين محفظره ،به تانك برقرار مي شود.

نیروی ناشي از افت فشار در طرفین اسپول اصلي به دلیل عبور جريان از روزنه ،باعث مي شود که اسپول از  نشریمنگاه فرودبلند شود .در اين حالت P به T ،وصل و دبي پمپ به تانك تخلیه مي شود.

شیر يكطرفه) ۳( ،مسیر جريان روغن از انباره به دهانه P را مي بندد .

احتمال بسته شدن پاپت شیر فرمان ،به علت افت فشار در دهانه P ،وجود دارد .جفت جلوگیری از اين مسئله ،اسپول کنترلري)۴( ،تعبیه شده است .از طريق مجرای موجود در پشت شیر يكطرفه ،فشار انباره) دهانه A( روی اين اسپول اثرر مري کنرد و اسپول را به سمت راست مي فشارد و از بسته شدن پاپت جلوگیری مي کند .

وقتي فشار انباره ،به علت تخلیه در مدار ،کاهش پیدا کند ،اسپول به سمت چپ برگشته و پاپت مجددا بسرته مري شرود .درنتیجه اسپول اصلي روی نشینگاه فود قرار گرفته و ارتباط P به T ،قطع مي شود و مجددا انباره شارژ فواهد شد.

 

اطجعات فني مفم           

۱۳، ۲۳ و۳۳ سايز :
حداکثر  bar 315 فشار کاری :
 ۲۵۳ Lit/min حداکثر دبي عبوری :

 

۶-۳( شیر کاهنده فشار[۱۶]

اين شیرها را معمولا “شیرهای ريگجتور فشار” نیز مي نامند.

بر فجه شیر فشار شكن که عملكرد آن وابسته به فشار ورودی) فشار پمپ( است ،عملكرد اين شیر وابسته به فشار فروجي )فشار عملگر( ،مي باشد .

وظیفه اين شیر کاهش فشار ورودی به مقدار تنظیم شده مي باشد که اين فشار در دهانه فروجي قابل دستیابي است .اين شیر فشار فروجي را حتي در تغییرات فشار ورودی ثابت نگه مي دارد .فشار دهانه فروجي به میزان مقاومت بار روی عملگر ايجاد مي شود و حداکثر مي تواند به مقدار تنظیم شیر برسد .

با استفاده از اين شیر امكان ايجاد فشاری پايین تر از فشار مدار اصلي در يك قسمت از مدار وجود دارد.

شماتیك شكل) ۶-۲۳( نحوه عملكرد اين شیر را نشان مي دهد.

عملكرد اصلي شیر، جلوگیری از افزايش فشار فروجي ،از مقدار تنظیم شده مي باشد .در حالت عادی شیر ،ارتباط P=>A، کامج باز است .فشار فروجي) A( از طريق مجرای کنترلي به سطح پايین اسپول کنترلي) AK( ،فجه جفت فنر اعمال        مي شود.

اگر نیروی ناشي از فشار دهانه A ،از نیروی فنر بیشتر شود ،اسپول کنترلي به سمت بالا حرکت کرده و گلوگاه عبور جريان از P به A ،را تنگ تر مي کند .اسپول تا حدی به سمت بالا حرکت مي کند که نیروی فنر با نیروی ناشي از فشار با هم برابر شوند .بنابراين حداکثر فشار فروجي برابر با مقدار تنظیم شده مي ماند.

مدل ۳ راهه شیر عجوه بر نقش کاهش فشار ،نقش فشار شكن برای مدار پايین دست را نیز ايفا مي کند .شماتیك شكل) ۶-۲۴( ،عملكرد اين شیر را نشان مي دهد.

همانند مدل ۲ راهه، فشار فروجي به پايین اسپول کنترل) سطح Ak( ،اعمال مي شود. در صورتي که نیروی ناشي از فشار دهانه فروجي A ،از نیروی فنر بیشتر شود ،اسپول به سمت بالا حرکت مي کند و گلوگاه P=>A ،را تنگ تر مي کند.

در صورتي که بار فارجي باعث ايجاد فشاری بالاتر از فشار تنظیم شود ،اسپول بیشتر به سمت بالا حرکت کرده و ارتباط A=>T ،باز مي شود. زماني که فشار دهانه A ،مجددا به مقدار تنظیم برسد اسپول پايین آمده و ارتباط A=>T ،بسته         مي شود.

شیرهای کاهنده فشار نیز در دو مدل عملكرد مستقیم و عملكرد پايلوتي وجود دارند.

الف( شیر کاهنده فشار با عملكرد مستقیم[۱۷]

در اين شیر ،المان کنترل کننده ،اسپول) ۱( مي باشد که توسط فنر) ۳( در پوسته )۲( در وععیت اولیه فود قرار گرفته است.

بر فجه شیرهای فشارشكن و شیرهای ترتیبي فشار ،اينگونه شیرها در وععیت عادی ،در حالت باز قرار دارند.

فشار دهانه فروجي )A(، از طريق مجرای) ۴( ،روی اسپول کنترلي) ۱( ،تاثیر مي گذارد .اگر فشار دهانه) A( به مقدار تنظیم فنر) ۳( برسد ،اسپول کنترلي) ۱( به سمت راست حرکت مي کند و باعث کاهش سطح مقطع عبور جريان P=>A ،مي شود .

جريان فروجي از) A( مي تواند توسط عملگر ،حداکثر تا فشار تنظیم شیر استفاده شود .در صورت عد  استفاده مصره کننده از جريان فروجي ،شیر کامج بسته مي شود .ارتباط P=>A ،کامج بسته مي شود .

مطابق شكل) ۶-۲۵( ،شیر کاهنده فشار از نوع ۳ راهه است و عجوه بر نقش کاهنده فشار ،نقش حفاظت برای مدار متصل به دهانه فروجي) A( را نیز دارد .

اگر فشار فروجي شیر بر اثر بارهای فارجي وارد به عملگر ،از فشار تنظیم شیر تجاوز کند ،اسپول کنترلي) ۱( ،بیشتر به سمت راست حرکت کرده و عجوه بر بستن ارتباط دهانه P=>A ،فشار دهانه A را از طريق سوراخ درون اسپول ،به تانك تخلیه    مي کند تا دوباره فشار فروجي به محدوده تنظیم شیر برسد.

يك شیر يكطرفه به طور موازی با شیر کاهنده فشار نصب شده است ،به اين ترتیب جريان روغن از A=>P  ،بدون گذر از شیر کاهنده فشار عبور مي کند.

 

 

اطجعات فني مفم
۵ ،۶ و ۱۳ سايز :
 ۳۱۵ bar ماکزيمم فشار ورودی :
 ۲۱۳ bar ماکزيمم فشار فروجي :
 ۴۵ Lit/min  حداکثر دبي عبوری :

 

ب( شیرهای کاهنده فشار ،با عملكرد تحت فرمان[۱۸]

                                                       

اين نوع شیرها نیز برای محدود کردن فشار فروجي به کار برده مي شوند با اين تفاوت که برای دبي های زياد مورد استفاده قرار مي گیرند .

اين شیر دارای يك شیر فرمان)۱( و يك شیر اصلي)۲( مي باشد .شیر فرمان اين مجموعه ،يك شیر فشارشكن باعملكرد مستقیم است.

شیر اصلي) ۲( ،دارای اسپولي است که در حالت عادی اجازه عبور جريان از B=>A ،را مي دهد .حداکثر فشار فروجي شیر ،با تنظیم فنر) ۳( شیر فرمان محدود مي شود .فشار دهانه فروجي) A( ،روی سطح زيرين اسپول اصلي عمل مي کند .همينین اين فشار از طريق فط کنترل) ۴( ،در روزنه های) ۵( و) ۶( روی پاپت شیر فرمان) ۷( و سطح سمت فنر اسپول اصلي عمل   مي کند .

مادامي که فشار دهانه فروجي کمتر از میزان تنظیم باشد ،اسپول اصلي در موقعیت فود باقي مي ماند و جريان از B=>A، برقرار مي باشد.

اگر فشار دهانه فروجي ،به میزان تنظیم شده برسد ،شیر فرمان باز و روغن از محفظه بالای اسپول اصلي) سمت فنر( به تانك جريان مي يابد .به علت افت فشار ناشي از عبور جريان از روزنه ها ،اسپول اصلي به سمت بالا و فجه جفت فنر حرکت مي کند و مجرای عبور جريان B=>A را کوچك مي کند .در اين حالت ،روغن تنفا به اندازه ای به دهانه فروجي) A(جريان مي يابد که فشار دهانه A ،از تنظیم شیر تجاوز نكند. اگر عملگر از روغن دهانه فروجي استفاده نكند ،اسپول به طور کامل شیر را مي بندد.

مادامي که شیر عمل مي کند ،جريان تغذيه شیر فرمان ،از طريق دهانه مربوط به نشتي ،تخلیه مي شود.

يك شیر يكطرفه به طور موازی با شیر کاهنده فشار نصب شده است ،به اين ترتیب جريان روغن از A=>B ، بدون گذر از شیر کاهنده فشار عبور مي کند.

 

 

اطجعات فني مفم

 

۸ الي ۳۲ سايز :
 ۳۱۵  bar ماکزيمم فشار قابل تنظیم :
 ۳۳۳ Lit/min حداکثر دبي عبوری :

 

 

دانلود فایل :  ۰۶-فصل ششم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سیزده − 1 =